دعای اظهار ذلت به درگاه الله متعال با ثواب عظیم و بسیار

بستن