دعای عظیم و تجربه شده برای ستایش فرشتگان و آفرینش

بستن