دعای مجرب و سریع التاثیر درخواست دفع غم و اندوه الله متعال

بستن