دعا و ذکر مجربکارگشایی

دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات

دعای سریع الاجابه رفع گرفتاری و مشکلات

دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات

در این مطلب از وب سایت هاروس دعایی سریع التاثیر و عظیم به شما می آموزیم که با خواندن آن هر گونه بلا و پلیدی باید از شما دور باشد و در صورتی که قصد دارید در مسیر سختی برای رشد و پیشرفت قدم بردارید حتما این دعا را بخوانید که حضرت محمد (ص) آن را بر امت خود واجب دانسته است.

دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات یکی از عظیم ترین ادعیه ای است که در دسترس مسلمانان بوده که در هنگام گرفتاری و سختی به وسیله آن از الله طلب بخشش کنند.

معنی دعاء الصحیفه ذکر و دعای رفع گرفتاری دعای مجرب حل مشکلات و سختی ها دعاء الصحیفه صوتی دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات دعاء الصحيفة الكاملة دعاء الصحيفة السجاديه دعاء الصحيفة السجادية مكتوب دعاء الصحيفة السجادية للوالدين دعاء الصحيفة السجادية لقضاء الحوائج دعاء الصحيفة السجادية بصوت ميثم كاظم دعاء الصحيفة السجادية دعا الصحیفه مجرب دانلود دعاء الصحیفه ترجمه دعاء الصحیفه اذکار و ادعیه رفع بدبختی و مشکل
دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات

دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات,دعاء الصحیفه صوتی,دعاء الصحيفة السجادية لقضاء الحوائج,دعاء الصحيفة السجادية,دعاء الصحيفة السجادية للوالدين,ترجمه دعاء الصحیفه,معنی دعاء الصحیفه,دانلود دعاء الصحیفه,دعاء الصحيفة الكاملة,دعاء الصحيفة السجاديه,دعاء الصحيفة السجادية مكتوب,دعاء الصحيفة السجادية بصوت ميثم كاظم,دعا الصحیفه مجرب,ذکر و دعای رفع گرفتاری,دعای مجرب حل مشکلات و سختی ها,اذکار و ادعیه رفع بدبختی و مشکل,

دعاء الصحیفه سریع التاثیر رفع مشکلات

بسم اللّه الرحمن الرحیم سبحان اللّه العظیم و بحمده

اين جمله را سه مرتبه بايد بگويد و سپس دعا را بخواند.

سبحانه من اله ما املكه ، و سبحانه من ملیك ما اقدره ، و سبحانه من قدير ما اعظمه و سبحانه من عظیم ما اجله ، و سبحانه من
جلیل ما امجده ، و سبحانه من ماجد ما ارءفه ، و سبحانه من روف ما اعزه ، و سبحانه من عزيز ما اكبره ، و سبحانه من كبیر ما اقدمه
، و سبحانه من قديم ما اعلاه ، و سبحانه من عال ما اسناه و سبحانه من سنى ما ابھاه ، و سبحانه من بھى ما انوره ، و سبحانه من
منیر ما اظھره ، و سبحانه من ظاھر ما اخفاه ، و سبحانه من خفى ما اعلمه ، و سبحانه من علیم ما اخبره ، و سبحانه من خبیر ما
اكرمه ، و سبحانه من كريم ما الطفه ، و سبحانه من لطیف ما ابصره ، و سبحانه من بصیر ما اسمعه ، و سبحانه من وفى ما اغناه ، و
سبحانه من غنى ما اعطاه ، و سبحانه من معط ما اوسعه ، و سبحانه من واسع ما اجوده و سبحانه من جواد ما افضله ، و سبحانه
من مفضل ما انعمه ، و سبحانه من منعم ما اسیده ، و سبحانه من سید ما ارحمة ت و سبحانه من رحیم ما اشده ، و سبحانه من
شديد ما اقواه ، و سبحانه من قوى ما احكمه ، و سبحانه من حكیم ما ابطشه ، و سبحانه من باطش ما اقومه ، و سبحانه من قیوم
ما احمده ، و سبحانه من حمید ما ادومه ، و سبحانه من دائم ما ابقاه ، و سبحانه من باق ما افرده ، و سبحانه من مالك ما اولاه ، و
سبحانه من ولى ما اعظمه ، و سبحانه من عظیم ما اكمله ، و سبحانه من كامل ما ادمه ، و سبحانه من تام ما اعجبه ، و سبحانه
من عجیب ما افخره ، و سبحانه من فاخر ما ابعده ، و سبحانه من بعید ما اقربه ، و سبحانه من قريب ما امنعه ، و سبحانه و من مانع
ما اغلبه ، و سبحانه من غالب ما اعفاه و سبحانه من عفو ما احسنه ، و سبحانه من محسن ما اجمله ، و سبحانه من جمیل ما اقبله
، و سبحانه من قابل ما اشكره ، و سبحانه و من شكور ما اغفره ، و سبحانه من غفور ما اكبره ، و سبحانه من كبیر ما اجبره ، و
سبحانه من جبار ما ادينه ، و سبحانه من ديان ما اقضاه ، و سبحانه من قاض ما امضاه . و سبحانه من ماض ما انفذه ، و سبحانه من
نافذ ما ارحمة ت و سبحانه من رحیم ما اخلقه ، و سبحانه من خالق ما اقھره ، و سبحانه من قاھر ما املكه ، و سبحانه من ملیك ما
اقدره ، و سبحانه من قادر ما ارفعه ، و سبحانه من رفیع ما اشرفه و سبحانه من شريف ما ارزقه ، و سبحانه من رازق ما اقبضه ، و
سبحانه من قابض ما ابسطه و سبحانه من باسط ما اھداه ، و سبحانه من ھاد ما اصدقه ، و سبحانه من صادق ما ابدئه ، و سبحانه
من بادء ما اقدسه ، و سبحانه من قدوس ما اطھره ، و سبحانه من طاھر ما ازكاه ، و سبحانه من زكى ما ابقاه ، و سبحانه من باق ما
اعوده ، و سبحانه من تواب ما اسخاه ، و سبحانه من سخى ما ابصره و سبحانه من بصیر ما اسلمه ، و سبحانه من سلیم ما اشفاه ،
و سبحانه من شاف ما انجاه و سبحانه من منج ما ابره ، و سبحانه من بار ما اطلبه ، و سبحانه من طالب ما ادركه ، و سبحانه من
مدرك ما اشده ، و سبحانه من شديد ما اعطفه ، و سبحانه من متعطف ما اعدله ، و سبحانه من عادل ما اتقنه ، و سبحانه من متقن
ما احكمه ، و سبحانه من حكیم ما اكفله ، و سبحانه من كفیل ما اشده ، و سبحانه من شھید ما احمده ، و سبحانه ھو اللّه العظیم و
بحمده و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و للّه الحمد و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم دافع كل بلیه و ھو حسبى و نعم
الوكیل.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن